Speciality Show for Samoyeds 03-04.08.2019
Breed results
BreedDogs
Samoyed120
v.2019.12.07(02)