Lahti RN 2 & 5 19.09.2020
FCI 2|FCI 5
Ryhmän parhaat|BIS-tulokset
kishunkoira
Tuomari Ruotsalainen Esa
ROPYukiguni No Goma No Ouji Go (Marttila Katri)
VSPYukiguni No Katsuyo Go (Koskiluoma Elias & Marttila Katri & Lehto Christa)
SERT urosYukiguni No Goma No Ouji Go (Marttila Katri)
SERT narttuYukiguni No Katsuyo Go (Koskiluoma Elias & Marttila Katri & Lehto Christa)
ROP kasvattajaYukiguni No (Marttila Katri)
Urokset
JUN
1234Yukiguni No Katsurou GoERI1PU2SA, VARA-SERTRUOTSALAINEN ESA
AVO
1235Yukiguni No Goma No Ouji GoERI1PU1SA, ROP, SERT, MVARUOTSALAINEN ESA
Nartut
JUN
1236Yukiguni No Katsume GoEH3RUOTSALAINEN ESA
1237Yukiguni No Katsunami GoERI2RUOTSALAINEN ESA
1238Yukiguni No Katsuyo GoERI1PN1SA, VSP, SERTRUOTSALAINEN ESA
Kasvattajaluokat
4059Yukiguni No1KPRUOTSALAINEN ESA
v.2019.12.07(02)