Speciality Show for Samoyeds 05.09.2020
Breed results
BreedDogs
Samoyed72
v.2022.05.30(01)