Siirto 4.4. > 4.7. Shih tzu 04.07.2021
Breed results
BreedDogs
Shih Tzu51
v.2022.05.30(01)