Nokia 1, 2, 10 13.08.2022
FCI 1|FCI 2|FCI 10
Group results|BIS results
Belgian Shepherd Dog, Laekenois
Judge Ylä-Mononen Satu
BOBFrom Laeken Paradis Nornen (Jussila Johanna & Hasu Sanna-Kaisa)
BOB veteranFrom Laeken Paradis Nornen (Jussila Johanna & Hasu Sanna-Kaisa)
Bitches
VET
91From Laeken Paradis NornenExcellent1BB1CQ, BOB, VET BOB, VET CACYlä-Mononen Satu
v.2022.12.02(03)