Shetlanninlammaskoira 11.06.2022
Breed results
BreedDogs
Shetland Sheepdog129
v.2022.05.30(01)