newfoundlandinkoira 09.09.2023
Rasresultat
RasHundar
newfoundlandshund107
v.2022.12.02(03)