staffordshirenbullterrieri ja amerikanstaffordshirenterrieri 30.07.2023
Rotujen tulokset|BIS-tulokset
RotuKoiria
amerikanstaffordshirenterrieri125
staffordshirenbullterrieri149
v.2022.12.02(03)